معنی کلمه ابوعمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعمر. [ اَ ع ُ م َ ] (اِخ ) حبیب . تابعی است و عثمان بن عمر از او روایت کند.