معنی کلمه آسان گوار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آسان گوار. [ گ ُ ] (نف مرکب ) سریعالهضم . سریعالانهضام .