معنی کلمه مالکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مالکی . [ ل ِ ] (ص نسبی ) منسوب است به ابوعبداﷲ مالک بن انس بن ابی عامر اصبحی امام دارالهجره . (از انساب سمعانی ). یک از مذاهب اربعه ٔ اهل سنت ، منسوب به مالک بن انس یکی از فقهای عامه . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : از شافعی و مالکی و قول حنیفی جستیم ز مختار جهان داور رهبر. ناصرخسرو. و رجوع به مالک بن انس شود.

یکی از پیروان مالک . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).