معنی کلمه والدون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
والدون . [ ل ِ ](ع اِ) ج ِ والد، در حالت رفعی . رجوع به والد شود.