معنی کلمه جان بین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جان بین . [ جام ْ ] (نف مرکب ) آنکه جان را بیند. مجازاً واقعبین ، حقیقت بین : دیدن روی ترا دیده ٔ جان بین باید وین کجا مرتبه ٔ چشم جهان بین من است . حافظ.