معنی کلمه عمرو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عمرو.[ ع َم ْرْ ] (اِخ ) ابن اسود. رجوع به ابوعیاض شود.