معنی کلمه چپاولگر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چپاولگر. [ چ َ وُ گ َ ] (ص مرکب ) رجوع به چپاول چی شود.