معنی کلمه هثمنة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هثمنة. [ هََ م َ ن َ ] (ع مص ) بسیار سخن گفتن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).

(اِمص ) بسیاری سخن . (منتهی الارب ). هتمرة. هثمرة. هثرمة. رجوع به هر یک از این کلمات شود.