معنی کلمه ظربان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظربان . [ ظَرِ ] (ع اِ) جانورکی است بدبوی مانند گربه گوشتخوارو موذی است و برای طعمه به لانه های مرغ و خروس و سایر پرندگان اهلی حمله میکند. مرادف های دیگر ظربان : مفرق النعم . خز. شغاره . (زمخشری ). انگورخوار. (دهار). ج ، ظرابی ّ، ظرابین ، ظِرباء و ظِربی اسم جمع آن است . - امثال : فسا بینهم الظربان ؛ از یکدیگر بریدند و پراکنده شدند.