معنی کلمه ضبائر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبائر. [ ض َ ءِ ] (ع اِ) ج ِ ضَبارة. (منتهی الارب ). رجوع به ضبارة شود.