معنی کلمه زبان بابلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبان بابلی . [ زَ ن ِ ب ِ ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) رجوع به ایران باستان ج 1 ص 51 ج 2 ص 1610 شود.