معنی کلمه حامد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حامد. [ م ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن واضح . او از عبدالرحمان طبیب روایت کند و محمدبن مخلد از او روایت آورده گوید او برای خاقانیه وکالت میکرد. (تاریخ بغداد ج 8 ص 167).