معنی کلمه والتین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
والتین . [ وَت ْ تین ] (اِخ ) نام سوره ٔ 95از سوره های قرآن مشتمل بر هشت آیه است و در مکه نازل شده و با این آیت آغاز میشود: والتین و الزیتون .