معنی کلمه ابوعلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعلی . [ اَ ع َ ] (اِخ ) عبدالکریم بن حسن بن حسین بن حکیم نحوی . رجوع به عبدالکریم ... شود.