معنی کلمه صاچمه ریزه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاچمه ریزه . [ م َ / م ِ زَ / زِ ] (اِ مرکب ) ساچمه ریزه . خرده ساچمه .