معنی کلمه مروروذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مروروذ. [ م َرْوْ / م َرْ وَ ] (اِخ ) مروالروذ. مرورود. رجوع به مرو و نیز به مرورود شود.