معنی کلمه قاضی عبدا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضی عبدا. [ ع َ دُل ْ لاه ] (اِخ ) ابن محمد نعمان . رجوع به قاضی ابن حیوان شود.