معنی کلمه قاضی عبدا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضی عبدا. [ ع َ دُل ْ لاه ] (اِخ ) ابن علی بن محمد. رجوع به قاضی ابن ابی الشوارب شود.