معنی کلمه تهی مایه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تهی مایه . [ ت َ / ت ِ / ت ُ ی َ / ی ِ ] (ص مرکب ) بی مایه . فقیر. بی چیز. محروم : ترنم سرای تهی مایگان پیام آور دیگ همسایگان . نظامی . رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود.