معنی کلمه شامةالبیضاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شامةالبیضاء. [ م َ تُل ْ ب َ ] (اِخ ) نام یکی از شهرهای اندلس . (از الحلل السندسیة ج 1 ص 114).