معنی کلمه بلامدار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بلامدار. [ ب َ م َ ] (ص مرکب ) (از: بَلا + مدار) مستمند و بدبخت . (ناظم الاطباء).