معنی کلمه لاوه و لامانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاوه ولامانی . [ وَ / وِ وُ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) چاپلوسی . لابه گری . رجوع به لاوه و رجوع به لامانی شود.