معنی کلمه مرواریددوز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرواریددوز. [ م ُرْ ] (نف مرکب ) مروارید دوزنده . دوزنده ٔ مروارید. آنکه حرفه اش دوختن مرواریدباشد.

(ن مف مرکب ) مروارید دوخته . پارچه یا مانند آن که مرواریددوزی شده باشد : هزار امیر بر دست راست و هزار امیر بر دست چپ و با هریک علمی زرنگار و مرواریددوز. (قصص الانبیاء ص 85).