معنی کلمه زبان آتشین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبان آتشین . [ زَ ن ِ ت َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از زبان گرم . (آنندراج ) : در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع تا نپیوستم بخاموشی نیاسودم چو شمع. صائب .