معنی کلمه ظرباء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرباء. [ ظَ رِ ] (ع اِ) جانورکی است مانند گربه گنده بوی و گوشتخوار. رجوع به ظربان شود.