معنی کلمه جان افشان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جان افشان . [ اَ ] (نف مرکب ) جان فداکننده . آنکه جان را در راه کسی یا چیزی بدهد : جان بیگانه ستاند ملک الموت بزجر زجر حاجت نبود عاشق جان افشان را. سعدی .

افشاننده ٔ جان . ریزنده ٔ جان . جان بخش : ای تماشاگاه جانها طرف لاله ستان تو مطلع خورشید زیر زلف جان افشان تو. خاقانی .