معنی کلمه رامسس پنجم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رامسس پنجم . [ س ِس ِ پ َ ج ُ ] (اِخ ) اوزیمارع سخپرنرع . از خاندان بیستم فراعنه ٔ مصر که چهار سال سلطنت کرده است . رجوع به تاریخ مصر قدیم ص 27 شود.