معنی کلمه جان احمدقلیخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جان احمدقلیخان . [ اَ م َ ق ُ ] (اِخ ) یکی از سرداران که هنگام محاصره ٔ بلخ از طرف محمدخان شیبانی در آنجا بودو دروازه ٔ عکاشه توسط او و چندتن دیگر از سرداران ضبط شد. (از حبیب السیر چ تهران جزء 3 از ج 3 ص 292).