معنی کلمه ثاسلس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثاسلس . [ ] (اِخ ) فرزند ابقراط طبیب یونانی .