معنی کلمه ابوعلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعلی . [ اَ ع َ ] (اِخ ) ابن ابی هریره . حسن بن حسین بن ابی هریره . فقیه شافعی . او راست : شرح مختصر مزنی .وفات 345 هَ . ق . و رجوع به ابن ابی هریره ... شود.