معنی کلمه داغم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داغم . [ غ ِ ] (ع ص ) داغم ٌ راغم ، از اتباع است . رجوع به دغم شود.