معنی کلمه آژیرنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آژیرنده . [ رَ دَ / دِ ] (نف ) آگاهاننده .