معنی کلمه بادبان اخضر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بادبان اخضر. [ ن ِ اَ ض َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از آسمان و فلک و عرش و کرسی باشد. (برهان ) (آنندراج ) (مجموعه ٔ مترادفات ص 10). آسمان و عرش . (ناظم الاطباء) : چون آه عاشق آمد صبح آتش معنبر سیماب آتشین زد در بادبادن اخضر. خاقانی . رجوع به بادبان سبز شود.