معنی کلمه ابوعقیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعقیل . [ اَ ع َ ] (اِخ ) وراق . وی به نیمه ٔ اوّل مائه ٔ چهارم میزیست و کتابت مصحف نیز میکرد. (ابن الندیم ).