معنی کلمه ابوعقیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعقیل . [ اَ ع َ ] (اِخ ) عبداﷲبن عقیل الثقفی کوفی . از روات است .