معنی کلمه صبح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صبح . [ ص ُ ] (اِخ ) ابن بدیع خراسانی . محدث است و احمدبن ابی الحواری از وی روایت کند.