معنی کلمه مرلاحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرلاحی . [ ] (اِخ ) نام یکی از مترجمین از سریانی به عربی است و او در نیمه ٔ اول قرن چهارم میزیسته است معاصر با ابن الندیم و برای علی بن ابراهیم الدهکی ترجمه می کرده و ابن الدهکی اصلاح می کرده است . (از الفهرست ابن الندیم ).