معنی کلمه قابل اعتماد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قابل اعتماد. [ ب ِ ل ِ اِ ت ِ ] (ص مرکب )قابل اطمینان . آنکه یا آنچه اعتماد کردن را بشاید.