معنی کلمه طارم چارم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طارم چارم . [ رَ م ِ رُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) طارم چهارم . فلک چارم . فلک چهارم .