معنی کلمه سابرقانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سابرقانی . [ ب ُ نی ی ] (ص نسبی ) نسبت است به سابرقان (شابرقان ). رجوع به سابرقان شود.