معنی کلمه ثاسلس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثاسلس . [ ] (اِخ ) یکی از شاگردان برمانیدس طبیب یونانی است .