معنی کلمه عمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عمر. [ ع ُم َ ] (اِخ ) ابن ابی زیاد. رجوع به عمر ابزاری شود.