معنی کلمه خیوقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خیوقی . [ وَ ] (ص نسبی ) منسوب به خیوق . (یادداشت مؤلف ). از مردم خیوه . اهل خیوه . رجوع به خیوه شود.