معنی کلمه طحال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طحال . [ طَ ](ع اِ) نام گیاهی است .