معنی کلمه ثارد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثارد. [ رِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ثَرد.