معنی کلمه ذوالاراکة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالاراکة. [ ذُل ْ اَ ک َ ] (اِخ ) نام موضعی است به یمامة. یا نخلستانی بدانجا بنی عجل را و شمس الدین محمد حافظ علیه الرحمه ذوالأراک آورده است : اذا تغّرّد عن ذی الأراک طائر خیر فلا تفرد عن روضها انین حمامی .