معنی کلمه دیلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیلی . [ لی ی ] (ص نسبی ) نسبت است به دیل الدیل ... رجوع به دیل الدیل عمروبن ودیعة شود.