معنی کلمه ذوالاثر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالاثر. [ ذُل ْ اَ ث َ ] (ع ص مرکب ) صاحب اثر. خداوند اثر: سُرَیحی ذوالاثر؛ شمشیری خداوند گوهر. (یادداشت مرحوم دهخدا).