معنی کلمه قائفین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قائفین . [ ءِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ قائف .