معنی کلمه ذوالابرق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالابرق . [ ذُل ْ اَ رَ ] (اِخ )جائی است میان نعش و ذات الجیش به حجاز. (المرصع).